Latvijas Banka pirmdien laidīs apgrozībā Latviešu pagaidu nacionālās padomes pirmajai sesijai veltītu kolekcijas monētu

Rīga, 1.dec., LETA. Latvijas Banka pirmdien, 4.decembrī, laidīs apgrozībā Latviešu pagaidu nacionālās padomes (LPNP) pirmajai sesijai, kas pirms 100 gadiem notika Valkā, veltītu sudraba kolekcijas monētu "LPNP 1.sesija", aģentūrai LETA pavēstīja Latvijas Bankā.

Monētas priekšpuses (aversa) centrā attēlots bezvadu tīkla (Wi-Fi) simbols, virs tā puslokā divās rindās kārtots uzraksts "Lai dsiwo brihwa apweenota Latvija!". Zem simbola ir uzraksts "Walka", bet zem tā ir gada skaitlis 1917.

Savukārt monētas aizmugures (reversa) centrā spirāles veidā, sākot no ārpuses, kārtots LPNP uzsaukuma "Visiem latviešiem!" teksta fragments vēsturiskajā rakstībā: "Latweeschi! Leelais atlaischanas wahrds ir atskanejis: paschnoteikschanās tautām! Negaidat wairs zitas atlaischanas! Ņemat sew paschi, ko wehsture jums dod, un esat gatawi notihrit sawas durwis no swescheem apspeedeejeem! Ņemat sew paschi scho semi, kuru muhsu tehwi ir pirkuschi ar saweem asins sweedreem, un zeļat tur labaku un taisnigaku walsti nekā ta, kura tagad eet bojaa." Reversa augšdaļā puslokā vietots uzraksts "Latveeschu pagaidu nazionalās", bet lejasdaļā puslokā - "padomes sesijai - 100".

Kolekcijas monētas "LPNP 1.sesija" grafiskā dizaina autors ir mākslinieks Ivars Drulle. Monēta izgatavota kaltuvē "Koninklijke Nederlandse Munt" Nīderlandē.

Latvijas Bankā norādīja, ka 1917.gada novembrī tagadējā Latvijas teritorija vairāk nekā divus gadus bija Pirmā pasaules kara frontes sašķelta, un simtiem tūkstošu tās iedzīvotāju - Kurzemes un Zemgales bēgļi, evakuēto Rīgas rūpnīcu strādnieki, armijā mobilizētie - bija izkaisīti visā plašajā Krievijas impērijas teritorijā. Valka pēc Rīgas krišanas vācu rokās kļuva par latviešu sabiedriskās, politiskās un kultūras dzīves centru. Šeit sapulcējās tie, kurus vienoja vēlme īstenot latviešu nācijas pašnoteikšanās tiesības.

No 1917.gada 16. līdz 19.novembrim (pēc jaunā stila - no 29.novembra līdz 2.decembrim) Valkā notika LPNP pirmā sesija, kurā piedalījās gandrīz visu ietekmīgāko latviešu sabiedrisko organizāciju un politisko partiju pārstāvji. "Uzsaukumā "Visiem latviešiem!" un deklarācijā "Ārvalstīm un tautām" padome aicināja latviešus uz pašnoteikšanos pašiem savā valstī, kuru veidotu Vidzeme, Kurzeme un Latgale. 

Visu nākamo gadu LPNP turpināja strādāt Latvijas neatkarības labā - arī tad, kad Vācijas karaspēks okupēja visu Latvijas teritoriju, bet Krievijā boļševiku vara arvien nopietnāk kavēja padomes darbību. Latvijas neatkarības pasludināšana Rīgā 1918.gada 18.novembrī noslēdza virzību, kura gadu iepriekš bija skaidri iezīmēta Valkā, klāstīja Latvijas Bankā.

Monētas maksimālā tirāža - 3000 eksemplāru. Monētas cena Latvijas Bankā - 45 eiro.

Sestdien, 2.decembrī, Valkas pilsētas kultūras namā notiks starptautiskā zinātniskā konference "Latviešu pagaidu nacionālā padome - 100", kuras ievaddaļā paredzēta arī monētas "LPNP 1.sesija" prezentācija. Konferences dalībnieki un viesi, kā arī citi interesenti kolekcijas monētu "LPNP 1.sesija" konferences dienā varēs iegādāties Valkas informācijas birojā, kur iegādei būs pieejams neliels daudzums monētu.

Eiro kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.