"Maziņš kā jūra" - privātā pirmsskola, attīstošās nodarbības bērniem, sadarbība ar vecākiem

Maziņš kā jūra
Maziņš kā jūra

Bērni pasauli redz savādāk, nekā pieaugušie, viņi ir atvērti tās dažādībai un labprāt izmanto visas piecas maņas, lai to pēc iespējas labāk izzinātu.

Kompleksā pieeja bērnu apmācībai

Bērni pasauli redz savādāk, nekā pieaugušie, viņi ir atvērti tās dažādībai un labprāt izmanto visas piecas maņas, lai to pēc iespējas labāk izzinātu. Līdz trīs gadu vecumam bērnam ir svarīgi iemācīties būt patstāvīgam – bērns nepārtraukti atrodas kustībā un jebkurš priekšmets var kļūt par izziņas objektu. Šajā vecumposmā parādās pirmie gleznojumi, rokdarbi un citi radošie darbi. Pēcāk, no četru gadu vecuma, priekšplānā nāk tādi fundamentāli jautājumi, kā: Kas es esmu? Ko es protu? Kādi ir mani talanti? Tāpat, arvien aktuālāka kļūst spēja draudzēties, saprasties un darboties kopā ar citiem bērniem.  

Videi – ģimene, pirmsskola, ir ļoti svarīga loma bērna attīstībā un tā lielā mērā nosaka, vai bērns varēs veiksmīgi apgūt visas viņa vecumam atbilstošas kognitīvās, motorās, valodas attīstības, emocionālās, sociālās un citas prasmes.

"Maziņš kā jūra" ir privātā pirmsskola, kas savā programmā integrē dažāda veida radošas nodarbības un alternatīvas apmācību metodes, kas palīdz bērnam apzināties sevi, būt godīgam, atvērtam un cieņpilnam pret apkārtējiem, kā arī spējīgam sadarboties. Ikdienā esot kopā ar bērniem, mūsu pedagoģi pievērš īpašu uzmanību tam, lai katrs bērns varētu justies īpašs, pamanīts, sadzirdēts un saprasts. Bērnudārza pedagoģiskā programma veicina bērnos drosmi, patstāvību, iniciatīvu, atbildību un pašpietiekamību. Rotaļājoties un radoši darbojoties bērni mācās būt patstāvīgi savu mērķu, izvēļu un lēmumu pieņemšanā.  

Vairāk par pirmsskolas izglītības iestādi: https://www.mazinskajura.lv/

Nodarbības un aktivitātes bērna vispusīgai attīstībai  

Pirmsskola ir vieta, kur bērns iegūst gan pirmo mācīšanās pieredzi, gan arī attīsta savu personību, tādēļ izglītības programmai bērnudārzā ir jābūt vispusīgai – vērstai uz intelektuālo, emocionālo,  kognitīvo un sociālo prasmju attīstību.

 


Bērnudārzā “Maziņš kā jūra” tiek nodrošināta aizraujoša nodarbību programma, kas palīdz veidot spēcīgu zināšanu un izpratnes bāzi par tādām tēmām, kā cilvēks, daba, vēsture, mākslas, kultūra un citām jomām. Ik mēnesi tiek izvēlēts vienojošais izziņas temats, kas piedāvā visai plašu un daudzpusīgu ieskatu kādā konkrētā tēmā.   


Svarīgi ir tas, kā mācības netiek atrautas no ikdienas ritma. Jauna mācību viela tiek apgūta kopā spēlējoties, dziedot, muzicējot, pētot vai dodoties pastaigās.
Vairāk par apmācību programmu: https://www.mazinskajura.lv/par-mums/musu-programma

Sadarbība ar vecākiem: bērns – pirmsskola – ģimene

Regulāra sazināšanās un sadarbība starp vecākiem un pirmsskolas pedagogiem, bērnam sniedz drošības un stabilitātes sajūtu. Ja mājās un bērnudārzā tiek izvirzīti vienojoši īstermiņa un ilgtermiņa attīstības mērķi, bērns tos ātri vien pieņem un veiksmīgi virzās pretī to sasniegšanai.  

 


Lai veicinātu savstarpējo saprašanos un sadarbību, bērnudārzā “Maziņš kā jūra” tiek regulāri rīkotas vecāku sapulces, izglītojošie pasākumi, divas reizes gadā tiek rīkotas bērna, vecāku, skolotāja individuālās portfolio sanāksmes. Arī ikdienā vecākiem tiek nodrošināta iespēja pārrunāta bērna gaitas pirmsskolā un uzdot sev interesējošos jautājumus.
Vairāk par sadarbību ar vecākiem: https://www.mazinskajura.lv/ikdiena/sadarbiba-ar-vecakiem

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu